Hasenie lesných požiarov

07.08.2013 20:15
MINISTERSTVO VNÚTRA SR 
- PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov 
METODICKÝ LIST č. 70 
Téma: Lesné požiare Počet strán: 3 
 
I. 
Charakteristika 
1. Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na ochranné lesy, lesy osobitného 
členenia a hospodárske lesy. Z hľadiska orientácie sa les člení na polesie a na 
základné tvarové plánovacie jednotky, tzv. oddelenia. Každé oddelenie je 
rozdelené na množstvo porastov. Jednotlivé porasty sa od seba líšia druhom, 
vekom a bonitou dreviny a spôsobom hospodárenia. Odbornú úroveň
hospodárenia v lese zabezpečuje odborný lesný hospodár, od ktorého možno 
získať informácie. 
2. Priebeh a taktiku hasenia lesných požiarov ovplyvňujú 
a) klimatické podmienky 
1a. relatívna vlhkosť vzduchu a množstvo zrážok (dlhotrvajúce sucho), 
2a. smer, sila a rýchlosť vetra, 
3a. dĺžka a intenzita slnečného žiarenia a vonkajšia teplota, 
b) horľavosť lesných porastov podľa druhu a veku dreviny, 
c) pôdne krytie a konfigurácia terénu vrátane prírodných prekážok, 
d) dostupnosť pre hasičskú techniku a vzdialenosť vodných zdrojov. 
3. Lesné požiare sa členia na 
a) podzemné – požiare rašeliny alebo vrstvy hlbokého humusu prejavujúceho sa 
skrytým horením pod vrstvou hrabanky, 
b) pozemné – požiare pôdneho krytu (hrabanka, tráva a mach), 
c) korunové (vysoké) – požiare v korune stromov, ktoré vznikajú prechodom 
z pozemných požiarov, keď sa oheň dostane ku konárom stromov a zapáli ich; 
tento druh požiaru je najnebezpečnejší najmä v prípade ihličnatých porastov 
a má najvyššiu rýchlosť šírenia. 
4. Lesné požiare sa vyznačujú rýchlym šírením na veľkých plochách, pričom môže 
dôjsť k obkoleseniu nasadených síl a prostriedkov alebo návštevníkov lesa. 
Likvidácia požiaru je zdĺhavá, pričom nemožno vylúčiť nové rozhorenie zo 
skrytých ohnísk požiaru, preto treba vykonávať dohľad nad požiariskom. 
II. 
Úlohy a postup činnosti 
1. Pri prieskume lesného požiaru treba zistiť
a) plochu požiaru, rýchlosť a smer jeho šírenia vzhľadom na meteorologické 
podmienky a členitosť terénu, 
b) ohrozené objekty v smere šírenia požiaru, 
c) prekážky, ktoré môžu zabrániť šíreniu požiaru, d) prístupové komunikácie, únosnosť a priechodnosť terénu pre hasičskú 
techniku (nebezpečenstvo uviaznutia) alebo náhradné prístupové cesty na 
miesto požiaru, 
e) možnosti zásobovania vodou, 
f) zvážiť možnosť leteckého prieskumu. 
2. Pri hasení lesného požiaru treba 
a) zvoliť vhodný druh požiarneho útoku alebo organizovať požiarnu obranu 
vzhľadom na šírenie požiaru a množstvo síl a prostriedkov na mieste zásahu; 
zamerať sa najmä na smery šírenia požiaru k ohrozeným objektom, 
b) zabezpečiť likvidáciu ďalších ohnísk vznikajúcich v smere vetra, ako aj 
ochranu zasahujúcich síl a prostriedkov (hrozí nebezpečenstvo obkolesenia 
požiarom), 
c) ak to podmienky dovoľujú, 
1c. vytvoriť v dostatočnej vzdialenosti ochranný pás alebo prieluky s využitím 
poľnohospodárskej techniky a lesnej techniky, 
2c. využiť leteckú techniku na hasenie, 
3c. nasadiť na likvidáciu požiaru útočné prúdy, lafetové prúdnice, 
jednoduché hasiace prostriedky (lopaty, krompáče a iné ženijné náradie) 
a použiť prostriedky na zvýšenie hasiaceho účinku vody. 
3. Pri hasení lesných požiarov veliteľ zásahu zvolí podľa rýchlosti šírenia požiaru 
jeden z týchto spôsobov zdolávania požiaru: 
a) hasenie po celom fronte požiaru alebo hasenie najnebezpečnejších miest 
horenia po stranách a v tyle s cieľom vytvoriť prieluky na ploche zasiahnutej 
požiarom a rozdeliť horiacu plochu na menšie úseky a následne likvidovať
požiar na týchto úsekoch; tento spôsob sa používa pri hasení na veľkej 
ploche, 
b) hasenie predného frontu požiaru a následná likvidácia po stranách a v tyle, 
c) hasenie požiaru po stranách a postupné zužovanie požiarom zasiahnutej 
plochy, 
d) likvidácia horenia po stranách a v tyle a postupné hasenie s priblížením sa 
k prednej línii frontu požiaru väčšou rýchlosťou ako je rýchlosť požiaru, 
e) založením protipožiaru na vhodnom mieste (prírodná alebo umelá prekážka – 
komunikácia, násyp alebo potok), kde dochádza k miestnej zmene smeru 
prúdenia vzduchu smerom k frontu požiaru. 
4. Pri nasadení leteckej techniky na hasenie lesných požiarov treba stanoviť miesta 
vypúšťania vody s prepravných vakov tak, aby vypúšťanie vody sa vykonávalo 
podľa možnosti pozdĺž frontu šírenia požiaru väčšinou v smere bočného vetra. 
5. Prieluky ako prekážky šírenia korunového požiaru sa vytvárajú v dostatočnom 
predstihu podľa výšky okolitých porastov; spravidla stačí vyrezať stromy a uložiť
ich korunami smerom od ohňa. V prípade krátkosti času treba vyrezať polovicu 
stromov na prieluke a uložiť ich korunami od ohňa a druhú polovicu smerom proti 
ohňu a odstrániť z nich konáre. Pri určovaní prieluk treba využívať lesné cesty, 
prieseky, vodné toky, komunikácie, železnice, polia, lúky a podobne. 
6. K podzemným požiarom dochádza spravidla na vyschnutých rúbaniskách a na 
rašeliniskách. Pri pohybe na miestach podzemného požiaru bez zaistenia hrozí 
nebezpečenstvo preborenia do prehorených dutín rašelinísk. Pri podzemných 
požiaroch dochádza často k samouhaseniu, ak požiar narazí na prekážku, 
napríklad na mokré vrstvy, podzemné pramene, íly, piesky, zemité podložia alebo 
skalnaté podložia. Na lokalizáciu podzemných požiarov treba vyhĺbiť ryhy alebo 
priekopy, a to až po spodnú vodu alebo minerálne (nehorľavé) podložie. 
23
III. 
Očakávané zvláštnosti 
 Pri likvidácii lesných požiarov môže dôjsť k týmto komplikáciám: 
a) vo vegetačnom období hrozí následkom zásahu (prejazde hasičskej techniky) 
nebezpečenstvo spôsobenia škôd na susediacich poliach (treba zabezpečiť
dokumentáciu škôd), 
b) môže dôjsť k uviaznutiu hasičskej techniky na nedostatočne únosnom povrchu 
alebo poľných a lesných cestách, 
c) pri náhlej zmene smeru alebo sily vetra alebo pri nesprávnom umiestnení 
hasičskej techniky môže dôjsť k zasiahnutiu síl a prostriedkov požiarom, 
d) v prípade prítomnosti elektrického vedenia hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom, 
e) nedostatok hadíc na mieste zásahu, 
f) môže dôjsť k poškodeniu hadicového vedenia, 
g) nedostupnosť požiaru mobilnou hasičskou technikou, možná zmena zjazdnosti 
terénu počas zásahu, 
h) fyzicky náročné presúvanie na veľkej ploche, 
i) zvýšené požiadavky na sily a prostriedky, stravovanie, pohonné hmoty a vodu na 
hasenie pri dlhotrvajúcom zásahu, zvýšená poruchovosť hasičskej techniky, 
j) nebezpečenstvo straty orientácie v zložitom teréne a v noci, 
k) nebezpečenstvo výbuchu munície vo vojenských priestoroch, 
l) nebezpečenstvo padajúcich kameňov a odlamujúcich sa častí skál na strmých 
svahoch, 
m) vznik komínového efektu na strmých svahoch, 
n) nebezpečenstvo opätovného rozhorenia (po uhasení požiaru treba zabezpečiť
dohľad nad zasiahnutým priestorom).