Plán činnosti

Zabezpečenie a úlohy na rok 2019

Úlohy na rok 2019.odt (18802)

                        

Zabezpečenie a úlohy na rok 2018

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2017

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2016

Zabezpečenie a úlohy na rok 2015

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2014

 
 

 

    Zabezpečenie a úlohy na rok 2013

 

 

  • Zabezpečiť výborové a členské schôdze:

                                                         Zodpovedný: František Kočan

 

  • Vykonať preventívne kontroly v obci:

                                                             Zodpovedný: Ján Gašpar

                                                                              Jozef Mandzák

 

  • Zorganizovať a pripraviť družstvo na pohárové a okrskové súťaže:

                                                             Zodpovedný: Emil Dubjak

                                                                                   Michal Sentivan

 

  • Pripraviť mladých požiarnikov na súťaž HRU PLAMEŇ:

                                                        Zodpovedný: Mgr. Milan Zubaľ

                                                                               Jozef Mandzák

 

  • Zabezpečiť školenie preventívárov a kurz pilčíkov:

                                                        Zodpovedný: František Kočan

 

  • Pripraviť ukážky pre občanov a základné školy:

                                                        Zodpovedný: Jaroslav Koribanič

                                                                               Mgr. Milan Zubaľ

 

  • Údržba a oprava pož. zbrojnice, odpracovať 120 hod.

     -    Oprava garážových dverí, zamurovanie a výmena okien.

                                                        Zodpovedný: František Kočan

                                                                                 Jaroslav Koribanič

 

  • Údržba a oprava pož. tech., výzbroja a vystroja, odpracovať 40 hod.

                                                      Zodpovedný: Emil Dubjak

                                                                            Vladislav Timko

 

  • Zabezpečiť aby do požiarnej a inej tlače boli zaslané články o DHZ:

                                                       Zodpovedný: Peter Koribanič

 

 

 

 

V Stakčíne  16.2.2013                                   za výbor DHZ František Kočan

 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2012.

Zabezpečiť výborové a členské schôdze:

                                                 Zodpovedný : František Kočan

Vykonať preventívne kontroli v obci :

                                                   Zodpovedný: Manzak Jozef

                                                                        Gašpar Ján

 Pripraviť ukážky pre občanov a základné školy: 

                                                     Zodpovedný:Sentivan Michal    

                                                                       Mgr.Zubaľ Milan

Zabezpečiť školenie preventívarov:

                                                     Zodpovedný: František Kočan

Zorganizovať a pripraviť mužstvo mužov na okrskovú súťaž:

                                                       Zodpovedný: Emil Dubjak

                                                                         Vladislav Timko

             

Zorganizovať a pripraviť súťaž o pohár starostu obce. Pozvať aj hasičov z Poľska družobného mesta:

                                        Zodpovedný: J. Koribanič, F. Kočan  a starosta obce

Pripraviť družstvo chlapcov na Hru Plameň:

Zodpovedný: J. Manzak

Michal Sentivan Údržba a oprava pož.zbrojnice odpracovať 110 hod.

Zodpovedný: F. Kočan

J. Koribanič Údržba pož.techniky.výstroja a výzbroja:

Zodpovedný:Emil Dubjak

Vladisláv Timko

Zabezpečiť,aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci Dobrovoľného hasičského zboru:

                                                                                    Zodpovedný: Jaro Koribanič

Odoslať jedného delegáta na snem do Humenného.

Zodpovedný: Výbor

 

V Stakčíne 21.1.2012                              Za výbor DHZ František Kočan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Zabezpečenie a úlohy na rok 2011.

 

Zabezpečiť výborové a členské schôdze

Zodpovedný: Kočan František

Získať nových členov, hlavne mládeže :

Zodpovedný : výbor DHZ

Vykonanie preventívnych kontrol v obci :

Zodpovedný : Mandzák Jozef

                        Gašpar Ján

- Pripraviť ukážky pre občanov a základných škôl:

Zodpovedný : Koribanič Peter

                   Sentivan Michal

- Zabezpečiť účasť na IMZ :

Zodpovedný . Kočan František

- Pripraviť družstvo na pohárové súťaže :

Zodpovedný : DubjakEmil

Kočan František

- Pripraviť družstvo chlapcov na Hru plameň :

Zodpovedný : Koribanič Peter

                    Mgr.Zubaľ Milan

- Údržba a oprava požiarnej zbrojnice odpracovať 57 hodín :

                                                        Zodpovedný : Koribanič Jaroslav

- Údržba požiarnej techniky, výstroja a výzbroja :

Zodpovedný : Dubjak Emil

Timko Vladisláv

- Zabezpečiť , aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci Dobrovoľného hasičského zboru :

                                                                                                      Zodpovedný : Sentivan František
 
 
 
 
 

 

V Stakčíne 6.3.2010                                                                             Za výbor DHZ Kočan František

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------