Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2018

Správa o činnosti za rok 2018.odt (212735)

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2017

 
 
 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2016

 
 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2015

 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2014

 
 
 
 
 
 
 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2013

 

  Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2012

Vážený členovia nášho zboru, pán starosta, milí hostia a priaznivci dobrovoľných hasičov, dovoľte mi, aby som Vás privítal na výročnej členskej schôdzi DHZ Stakčín. Znovu ubehol jeden rok zo života nášho zboru a pri tejto príležitosti Vás chcem oboznámiť s činnosťou a hospodárením DHZ Stakčín za rok 2012.

      Chcem zhodnotiť výsledky, ktoré boli dosiahnuté k spokojnosti nás všetkých, našich spoluobčanov, ktorých prináleží chrániť, či už v prípade požiaru, živelnej udalosti, a inými okolnostiami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas celého roka. Je potrebné poukázať ako sme spolupracovali s občanmi, s obecným zastupiteľstvom, poslancami a ostatnými zložkami v našej obci. Ďalej aká činnosť bola vyvíjaná s našou mládežou.  Netreba sa báť ani kritických slov a poukázať na to, čo sme mohli urobiť lepšie, iným spôsobom a čo nám pre budúcnosť treba doplniť do programu práce. Pri diskusii by som chcel všetkým prítomných požiadať, aby pomohli dobrou radou alebo pripomienkou čo treba zdokonaliť alebo vylepšiť. Budeme vďačný za každý dobrý nápad a prijmeme každú dobrú radu.

        Náš DHZ  vedie v evidencii 46 členov z toho činný členovia 5 žien a 16 mužov, prispievajúcich je 25. V tomto roku sme museli pristúpiť aj k nepopulárnym krokom a vyradili sme 8 členov z dôvodu absolútnej nečinnosti ani nezaplatenia členskej známky. Vo výbore DHZ pracuje 10 členov. Výbor sa zišiel 4 krát, kde prerokoval všetky potrebné veci o činnosti a potrebách zboru. Členovia DHZ sa pravidelne zúčastňujú súťaži, rôznych brigád či už pri opravách požiarnej zbrojnice, údržbe a oprave hasičskej techniky a preventívnych prehliadkach a dbajú na to, aby výstroj a výzbroj DHZ bola v najlepšom poriadku. V ďalšej časti správy by som sa chcel zmieniť o brigádnickej činnosti nášho zboru. Bolo spolu odpracovaných 152 hodín z toho 48 hodín na požiarnej technike a výstroji. Tu je na mieste pochváliť našich členov Františka Kočana, Jaroslava Koribaniča, Jana Gašpara, Emila Dubjaka, Vasiľa Iskajca, Matúša Kočana, Dubjaka Tomáša, Dubjaka Lukáša, Martina Kunika, Martina Poldruháka, Petra Koribaniča, Jozefa Manzáka, Michala Sentivana. Ďalej bolo odpracovaných 102 hodín na požiarnej zbrojnici a to hlavne na zateplení druhej garáži, k tomu hlavne veľkou mierov prispeli Kočan František, Koribanič Peter, Koribanič Jaroslav, Iskajc Vasiľ, Gašpar Ján, Dubjak Emil, Manzák Jozef, ...

V roku 2012 sme mali 18 výjazdov z toho 15 technických a 3 výjazdy zásahové.

- Dňa 27.1.2012, 28.1.2012, 1.2.2012, 2.2.2012 a 10.2.2012 sme pripravovali za základnou školou na multifunkčnom ihrisku klzisko pre milovníkov korčuľovania našej obce.

- 20.2.2012 sme boli požiadaní starostom obce, aby sme sa zúčastnili odovzdávania požiarnej zbrojnice v obci Zboj. Požiarnu zbrojnicu bol otvoriť p. Kaliňák.                                               - Dňa 25.2.2012 sa konalo valné zhromaždenie okresov Snina, Medzilaborce a Humenné. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil František Kočan a Jaroslav Koribanič.

- 21.4.2012 sme vyčistili 150 ročnú studňu pod názvom ORESTA DUBAYA vo Veľkej Poľane, na ktorú bola usadená drevená nadstavba.

- 18.5.2012  sa konala súťaž mladých hasičov v Humennom pod názvom Hra Plameň, na ktorom sa žiaci základnej školy zúčastnili. Treba poďakovať Mgr. Milanovi Zubaľovi, ktorých na súťaž pripravoval.

- Dňa 28.5.2012 sme upravovali pieskovisko v materskej škole.

- 5.6.2012 o 15:30 hodine bola čistená cesta na Dobrianskeho ulici po prívalovom daždi s lokality Lúčky.

- Dňa 13.6.2012 o 21:00 hodine volal p. starosta, že potrebuje hasičov pri záplavách na ulici Lesnej, kde sa voda vyliala z kanálov a zatopila dvory a pozemky. Hasiči vyčistili kanály a odčerpali vodu.

- 20.6. a 26.6.2012 sa čistila fontána a potom sa napúšťala čistou vodou.

- 20.7.2012 hasiči sa pripravovali na súťaž o cenu obce Stakčín.                                                                             - V sobotu 21.7.2012 sme zorganizovali spolu s obecným úradom súťaž o cenu obce Stakčín, na ktorom sa zúčastnili aj hasiči z obce Ubľa, Kalná Roztoka muži aj ženy, Stakčína, Uliča ženy aj muži, Zboja ženy aj muži, Nová Sedlica ženy a muži.

Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach v požiarnom útoku ženy a muži a štafeta 8x50m ženy a muži. V kategórii žien zvíťazili DHZ Ulič, na druhom mieste skončili hasičky z Novej Sedlice a tretie boli dievčatá z Kalnej Roztoky. V mužskej kategórii zvíťazili hasiči zo Zboja, na druhom mieste sa umiestnili hasiči z Uble a tretí skončili hasiči z Uliča. V druhej časti sa predstavili hasiči z družobného mesta Gminy Lutowiska s Poľska. Okrem požiarneho útoku predviedli svoju techniku a svoje skúsenosti s riešením krízových situácii. V druhej časti  nasledovali zábavné súťaže. Súťaž v pití piva, hod metrovicou- muži a ženy hádzali „rozvalkov“ ( valčekom).

- Dňa 30.7.2012 o 21:00 hodine boli dobrovoľní hasiči prizvaný starostom obce k záplavám na ulici Lesnej, kde po intenzívnych dažďoch začalo upchávať kanály a voda sa valila po ulici a zaplavovala dvory, pivnice, garáže a záhrady, následne bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity. Hasiči čerpali vodu z pivničných priestorov, garáži a prečisťovali kanály, aby sa voda nedostavala na pozemky a obytné domy obyvateľov. Takto pracovali celú noc. Treba poďakovať hasičom Jaroslavovi Koribaničovi, Emilovi Dubjakovi a Jánovi Gašparovi. Ráno o 8:00 hodine, keď prestalo pršať začali znova hasiči čerpať vodu z pivničných priestorov, garáži, pozemkov a čerpanie kalnej vody zo studní. To všetko trvalo až do 16:00 hod. kedy bol aj odvolaný II. stupeň povodňovej aktivity. Na tomto zásahu sa zúčastnili František Kočan, Emil Dubjak a Ján Gašpar.

- 31.7.2012 sme čistili a čerpali vodu z fontány.

- 19.8.2012 naše hasičské družstvo bolo pozvané na súťaž o Pohár starostu obce Zboj. Družstvo Stakčína získalo štvrté miesto.

- 25.8.2012 sme sa zúčastnili pohárovej súťaže o starostu obce Ulič. Družstvo získalo

II .miesto

- V sobotu 13.10.2012 sme zorganizovali brigádu kde sme potrebovali zatepliť garáž č.2 a usadiť zárubňu s dverami. Brigády sa zúčastnili naši členovia, ktorí vykonali práce vo svojom voľnom čase, začo im ďakujeme.

V mesiaci október sme pripravili techniku na zazimovanie.

- Dňa 8.11.2012 nás požiadalo riaditeľstvo záchranného a hasičského zboru Humenné o kontrolu vybavenia vozidla IVECO DAILY. Na kontrolu pristavil IVECO Kočan a Koribanič.

- 30.11.2012 sme pristavili vozidlo IVECO DAILY na pravidelnú ročnú kontrolu do autoservisu Orion v Humennom.

Hospodárenie a rozpočet za rok 2012  

 • úrazové poistenie – schválený – 5€ - upravený – 5€- skutoč. 3,20 €- plnenie 64,00%
 • cestovné náhrady tuzem.- schvál.100€ - plnenie 100%
 • Elek. Energia – schvál. 400€ - upravený 400€ - skutoč. 280€ - plnenie 70,00%
 • Energie, plyn – schvál. 700€ - upravený 700€ - skutoč. 484€ - plnenie 69,14%
 • Vodné, stočné – schvál.100€ - upravený 100€ - skutoč. 7,71€ - plnenie 7,71%
 • Všeobecný mat. – schvál. 300€ - upravený 300€ - skutoč. 42,61€ - plnenie 14,20%
 • Palivo, mazivo, oleje – schvál. 500€ - uprav.500€ - skutoč. 368,80€ - plnenie 73,76%
 • Servis- roč. prehliadka – skutočnosť 203,77€
 • Konkurzy a súťaže – schvál. 500€ - uprav. 1000€ - skut.624,63€ - plnenie 62,46%
 • Odmeny na základe dohôd – schvál. 400€ - uprav. 400€ - skutoč. 400€ - plnenie 100%
 • Členské príspevky – schvál. 60€ - uprav. 105€ - skutoč. 104,88€ - plnenie 99,89%

      Celkový rozpočet za rok 2012 – schvál. 3065€ - upravený 3610€ - skutoč. 2519,60€

Približný rozpočet na rok 2013 je 3000 €.

V poslednom čase sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí vytvárajú nemalé hodnoty na úkor svojho osobného voľna. Aby som na niekoho nezabudol, vďaka patrí všetkým činným členom nášho zboru a našim mladým požiarnikom. Vďaka patrí aj funkcionárom výboru, starostovi, obecnému zastupiteľstvu a celému obecnému úradu, ktorí pri schvaľovaní rozpočtu pamätali aj na nás. Veď mi netvoríme hodnoty len pre seba, ale pre celú verejnosť a občanov Stakčína. Prajem Vám veľa síl a zdaru pri plnení ďalších úloh.

Aj v roku 2013 by sme chceli pokračovať v nastúpenom trende a niečo aj zdokonaliť a vylepšiť. Bez podpory rozpočtu obecného úradu a poslancov by sme to len ťažko zvládli. Svoj čas a pracovné sily sme ochotní poskytnúť a pri dobrej spolupráci sa nám to podarí.

 

Správu spracoval: Predseda František Kočan

 

V Stakčíne 16.2.2013   


Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín /a rok 2011

Z poverenia výboru dobrovoľného hasičského zboru Stakčín predkladám valnému zhromaždeniu správu o činnosti DHZ za rok 2011. Základný a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Svoju činnosť rozvíja v v súlade zo stanovami DPO SR zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú: Výročná členská schôdza DHZ. členská schôdza DHZ a výbor DHZ. Náš dobrovoľný hasičský zbor má 47 členov z toho 5 žien, DHZ riadi 10 členný výbor. Hlavnou úlohou v činnosti DHZ sú zamerane na protipožiarnu prevenciu        .•• a akciu schopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloch, ktorými ich poverí obecne zastupiteľstvo a pod. Činnosť DHZ za rok 2011

Vo výcvikovom roku 2011 sme nezaznamenali žiadny požiar ani živelné pohromy. Členovia DHZ sa pravidelne zúčastňujú súťaží, organizujú rôzne brigády či už pri opravách požiarnej zbrojnice, údržbe a oprave hasičskej techniky a preventívnych prehliadkach, dbajú na to, aby výstroj DHZ bola v najlepšom poriadku.

v januári 2011 sme upravovali ľad na umelom ihrisku odpracovaných 11 hodín

21.1.2011 sa zišiel výbor DHZ    prerokovali sa úlohy na rok 2011 a schválenie výročnej schôdze za rok 2010 26.2.2011 sa konala výročná členská schôdza 18.4.2011 pripravovala sa technika na letné obdobie V apríli sa zakúpil materiál a to 8 ks lopát a 4 ks železných hrabli 5.5.2011 sme boli pozvaní s IVECO DA1LLY na výrobnú kontrolu do Košíc (oprava ručnej brzdy) Kočan. Dubjak Emil

20. mája sme absolvovali prehliadku vozidla IVECO DA1LLY v autorizovanom servise Spišská nová Ves Kočan. Koribanič.

V mesiaci jún sme absolvovali niekoľko tréningov na okrskovú súťaž. 22 a 24.6 sa napúšťala fontána pred obecným domom Koribanič Jaro, Dubjak, Gašpar, Kočan F. a Kočan Matúš, Sentivan Michal

26.6 sa konala okrsková súťaž na ktorom sa zúčastnilo päť mužstiev mužov Zboj, Ulič. Kalná Roztoka, Ubľa. Stakčín a dve družstvá žien Zboj a Ulič. Náš dobro­voľný hasičský zbor získal prvé miesto.

8.7 hasiči čistili fontánu, vyčerpali vodu. vyčistili od nečistôt a napustili čistú vodu. Odpracovaných 3,5 hodín. Kočan. Poldruhák

25.7 o 10.00 hodine sa konalo cvičenie o pohár starostu obce Ulič. Na súťaž bol pozvaný aj náš DHZ. Zúčastnilo sa  15 družstiev: 5 družstiev mužov. 5 družstiev žien a 5 družstiev z Poľskej republiky. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínách: v požiarnom útoku a požiarnej štaťete. Muži zo Stakčína obsadili pekné 3. miesto za čo im ďakujeme

V mesiaci august sa vykonalo taktické cvičenie pod priehradou Stariny. Cieľ cvičenia: hasenie objektov, obytných domov a záchrana osôb. Cvičenie potvrdilo, že hasiči sú pripravený na hasenie požiarov, záchranu osôb a chrániť majetok občanov. Koncom septembra nám firma Ariko p. Ján Šokira zakúpil a dal do vlastníctva DHZ hasičskú zástavu, za ktorú sme mu veľmi vďačný.

27.10.2011 hasičský a záchranný zbor Humenné prizval na prehliadku výbavy auta IVECO DAILY. Po prehliadke sa zistilo, že ešte chyba nasledujúci materiál: 3 ks vedro plechové 10 1. 2 ks krompáč. 2 ks prikrývka(deka) a plechová nádoba.

 

Materiál, ktorý chýbal pri povinnej výbave bol v novembri zakúpený a dodaný do   '
automobilu IVECO DAILLY. Môžeme konštatovať, že auto je vybavene a je
pripravene na zásah.                                                                                                                                               i
4.11. sme čerpali vodu z fontány a potrubie sme odvodnili a zabezpečili na zimu.

Hospodárenie a rozpočet /a rok 2011

Úrazové poistenie- upravený 3.- C, skutočnosť 3,20 (ľ, plnenie 106.67 %                                   ;
Cestovné náhrady- schválený 350,- C. upravený 46.- €, skutočnosť 45.60,- €. plnenie 99,13 %
Elektr. Energia- schválený 400.- €. upravený 400.- (ľ. skutočnosť 250.- €. plnenie 62,50 %
Energie- Plyn- schválený 600,- €, upravený 600.- €, skutočnosť 575.72,- €. plnenie 95,95 %
Vodne, stočné- schválený 100,- €, upravený 100.- €. skutočnosť 42.01,- C. plnenie 42,01 %
Všeobecný materiál- schválený 200,- €, upravený 300,- €, skutočnosť 283,69,- €, plnenie 94,56%
Palivo, maziva, oleje, špeciál- schválený 300,- upravený 500,- skutočnosť 393,43,- plnenie 78,69%
Konkurzy a súťaže- schválený 200,- upravený 461,- skutočnosť 592.52 plnenie 128.53 %
Odmeny na základe dohôd o výkone- schválený 400,- upravený 400.- skutočnosť 400,- plnenielOO0/
Na členské príspevky- schválený 55,- upravený 58,- skutočnosť 57,88,- plnenie 99,79%

Spolu: bežný rozpočet: schválený 2605,- €, upravený 2988.- €, skutočnosť 2764,05,- €

Rozpočet za rok 2011 bol v sume 2764.05 €. Na rok 2012 nám obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet v sume 3000,- €.

Na záver by som chcel poďakovať obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu, všetkým ľuďom čo nás podporovali a všetkým hasičom za prácu, ktorú vykonali v roku 2011. Do ďalšieho výcvikového roku nám želám veľa úspechov bez požiarov a živelných pohrôm .


 

 

 V  Stakčíne     21.1.2012

DOBROVOĽNÝ

POŽIARNÝ ZBOR         Za výbor  František Kočan
06761 Stakčín

 

 

 

 

 

-  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

  Správa o činnosti a hospodárení DHZ  Stakčín za  rok 2010                        

                                                      

Výkonným a základným článkom organizačnej štruktúry DPO SR  je dobrovoľný hasičský   zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so stanovami DPO SR , zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú: Výročná členská schôdza DHZ, členská schôdza DHZ  a výbor DHZ. Dobrovoľný hasičský zbor Stakčín má 48 členov z toho 5 žien. Výbor na svojom zasadnutí rozhodol o rozšírení výboru z 7 členov na 10 členov. Výbor DHZ  pozostáva z predsedu- František Kočan, veliteľ- Jaroslav Koribanič, preventívara- Ján Gašpar, tajomníka- Michal Sentivan, pokladníka- Juraj Turík, strojníka- Emil Dubjak, referenta pre mládež- Peter Koribanič, organizačný referent- Jozef Mandzak, materiálno- technický referent- Vladislav Timko, referent pre výchovu- František Sentivan. Výbor DHZ  sa vo svojej práci musí orientovať na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ. Je to rozhodujúci predpoklad k tomu, aby každý dobrovoľný hasičský zbor plnil svoju  základnú funkciu ochranu životov, zdravia občanov , ochranu obecného a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy. Hlavnou úlohou v činnosti DHZ sú zamerané na protipožiarnu prevenciu, akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek na prácu s mládežou, kultúrno- spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod.

Činnosť DHZ za rok 2010

Dňa 6.3.2010 sa konalo valné zhromaždenie členov dobrovoľného hasičského zboru, na ktorom sa vyhodnotili úlohy za rok 2009 a prijali sa nové na rok 2010. Dňa 29.3.2010 bol zaznamenaný v Stakčíne požiar pri futbalovom ihrisku kde horela  sucha tráva smerom na cintorín. Náš DHZ  neboli privolaný, lebo zasahovali hasiči zo Sniny a občania z obce. Požiar bol rýchlo uhasený, takže nebolo potrebné zvolávať dobrovoľných hasičov. Dňa 1.4.2010 sa kontrovala technika a pripravovala na letné obdobie. Urobili sa bežné opravy pri technických prostriedkov a výzbroje. Odpracované 6 hodín. V utorok 13.4.2010 sme začali s údržbou požiarnej zbrojnice. Odpracované 4 hodiny. Od 20.4.2010 do 24.4.2010 sme kompletne vymaľovali garáže, opravili garážové dvere urobili náter na dvere z vonku aj z vnútra. Upravili sme vnútorne priestory, aby sme mohli prijať nové vozidlo. Odpracované 53 hodín. V nedeľu 25.4.2010 o 11.00 dobrovoľný hasičský zbor slávnostne nastúpil na preberanie hasičského auta Iveco Daily, ktoré nám odovzdal do užívania p. Kaliňák   minister vnútra Slovenskej republiky. Dňa 16.5.2010 sme vymenili štartér na cisterne liaz.706 RTHP a dali pár hadíc do nového požiarneho auta, aby bolo schopné k výjazdu. Odpracované 9 hodín. Dňa 16.5.2010 o 16.00 hodine bolo nahlásené p. starostom, že na potoku Chotinka je voda na hrane koryta a je potrebné, aby sme odpratali stromy a nánosi z koryta. Keby sme včas nezasiahli hrozilo by vyliatie vody z koryta upchanie mosta cez hlavnú cestu. Konáre a stromy a nanos sa podarilo za pomoci hyd. ruky z lesného závodu odpratať a tak zprejazniť tok potoka. Z hasičov zasahovali Dubjak Emil, Kočan František, Koribanič Jaroslav. O 18.30 hodine toho istého dňa sme boli čerpať vodu z pivničných priestorov u pána Lukšu plávajúcim čerpadlom.V utorok 25.5.2010 sa opravovala PS-12. Odpracované 5 hodín Kočan, Dubjak, Gašpar, Koribanič Jaro. Dňa 5.6.2010 sme zakúpili pneumatiky 20x11 v počte 4 ks. Kde boli aj vymenené, Odpracované 10 hodín. 22.6.2010 bola  namontovaná hliníková príruba na kalové čerpadlo. Odpracované 4 hodiny Gašpar, Koribanič Jaro a Koribanič Peter. V mesiaci jún sa naše hasičské družstvo pripravovalo na okrskovú a pohárovú súťaž. V nedeľu 27.6.2010 sa konala okrsková súťaž v obci Stakčinská Roztoka. Na súťaži sa zúčastnili hasiči z piatich obcí: Stakčinská Roztoka Stakčín, Dlhé nad Cirochou, Bela nad Cirochou, Kalná Roztoka, Ubľa. Vyhralo družstvo z belej nad Cirochou , na druhom mieste bol Stakčín a na treťom mieste bolo Dlhé nad Cirochou. O týždeň neskôr v sobotu 3.7.2010 sa naše družstvo zúčastnilo Cirošského pohára  v Dlhom nad Cirochou. Naše družstvo skončilo na piatom mieste. Dňa 21.7.2010sme dostali od starostu evidenčné čísla na nové auto Iveco Daily. Od starostu obce Ulič sme dostali pozvánku na súťaž o Pohár Starostu obce Ulič. Pozvanie sme prijali a družstvo zo Stakčína šlo 25.7.2010na súťaž do Uliča. Na súťaži sa zúčastnilo 8 družstiev mužov, 3 družstvá žien a jedno družstvo z Poľskej republiky. Hasiči zo Stakčína získali 6 miesto. Súťažilo sa z novým čerpadlom z auta Iveco Daily. Čerpadlo 1500 z motorom Punto. Pohár starostu obce vyhralo družstvo z Uliča. Dňa 9.9.2010 sme prevzali materiál: hadice, prúdnice, prechody, nosne mostíky a iné, ktorý bol zakúpený do auta Iveco, ako povinná výbava vozidla. V sobotu 21.9 sa vymenili naftové filtre a nové podložky na spoje do palivového systému. Odpracovaných 6 hodín. 28.10.2010bola zakúpená motorová píla štil a vysúvací rebrík 5,4 m do automobilu Iveco. V sobotu 13.11.2010 bolo školenie na Iveco Daily. Školenie prebiehalo v Humennom na hasičskej brigáde vojska. Školenie sa skladalo z teoretickej časti , praktickej časti a jazdnej časti. Školenia sa zúčastnili Kočan František a Dubjak Emil. V mesiaci December  a Január sa pripravoval ľad  na klzisko za školou na umelom ihrisku. Odpracovaných 20 hodín.

Celkom bolo odpracovaných 119 hodín či už pri údržbe techniky alebo zbrojnice a iných akciách. Môžeme povedať, že hasiči  chcú pracovať a hasičina ich baví.

Rozpočet za rok 2010

-Úrazové poistenie- 3,20 € /skutočnosť – 3,20€ plnenie 100%

-Cestovné náhrady tuzemské – schválené 150€,uprav. 184€, skutoč.183,60€, plnenie 99,78€

-Elektrická energia- schval. 150€- uprav.405€- skutoč.355.72€- plnenie 87.83%

-Energie- plyn- schválené 500€ - uprav.704€- skutoč.640€- plnenie  90.91%

-Vodne, stočné- schval.50€- uprav.50€- skutoč.50.48€- plnenie100.96%

-Všeobecný mater. (povinná výbava)- schval.150€- uprav.2296€- skut.2296.33€-plnenie100%

-Palivo,mazivá,oleje-schval.200€- uprav.350€- skutoč.367.05€- plnenie 104.87%

-Údržba, opravy a výdavky(pneumatiky -4 ks)- uprav.868€- skutoč-868.18€- plnenie100.02%

-Odmeny na základe dohôd o výkon. Práce- schval.400€- uprav.400€- skut.400€- plnenie100%

-Členské príspevky- schval.50€- uprav.55€- skutoč.54.88- plnenie 99.78%

Spolu:

Bežný rozpočet schval.1 850€- uprav.5 315€- skutoč.5 219,-€ 

Za rok 2010 bolo pre požiarnu ochranu preinvestované 5 219,44 €. Na rok 2011 je pre požiarnu ochranu navrhnutý rozpočet v objeme 1 850,- €.

Zároveň týmto by sme chceli poďakovať starostovi obce pánovi Kerekaničovi a všetkým  poslancom zastupiteľstva, že uvoľnili finančne prostriedky pre požiarnu ochranu.

 

Do ďalšieho výcvikového roka 2011 vám želám veľa úspechov v práci DHZ, bez požiarov a živelných pohrôm.

 

 

V Stakčíne 26.2.2011                                         Za výbor DHZ

                                                                            František Kočan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2009

Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská schôdza DHZ Členská schôdza DHZ a Výbor DHZ. Náš dobrovoľný hasičský zbor ma 47 členov z toho päť žien. DHZ riadi sedem- členný výbor pod vedením predsedu Františka Kočana, veliteľa Jaroslava Koribaniča, preventivára Jána Gašpara, tajomníka Emila Dubjaka, pokladníka Juraja Turika, strojníka Vladislava Timka, referenta pre mládež Petra Koribaniča. Hlavnou úlohou v činnosti DHZ sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod. Výbor DHZ sa vo svojej práci musí orientovať na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ. Je to rozhodujúci predpoklad k tomu, aby každý DHZ plnil svoju základnú funkciu - ochranu životov a zdravia občanov, ochranu obecného a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy. Činnosť DHZ Stakčín za rok 2009.

Dňa 14.2.2009 konalo sa Valné zhromaždenie členov dobrovoľného hasičského zboru, na ktorom sa vyhodnotili úlohy za rok 2008 a prijali sa nové na rok 2009. 19.2.2009 sme zakúpili zariadenie na štartovanie a nabíjanie vozidla. Ďalej sa zakúpili výsuvné schody na povalu, kde bol ešte pôvodný veľký rebrík a zaberal veľa miesta na chodbe. V mesiaci apríl sme pripravili požiarnu techniku na letné obdobie a zároveň aj na súťaže, ktoré by sa mali konať vo výcvikovom roku 2009. V mesiaci máj a jún sme sa venovali príprave na okrskovú súťaž. Dňa 21.6.2009 konala sa okrsková súťaž v požiarnom športe v obci Ubľa. Ubľa privítala deväť družstiev z okrsku Snina .Stakčína a Ulica. Súťaž prebiehala v dvoch etapách to je päť družstiev z kalovými čerpadlami a štyri družstva s požiarnymi striekačkami PS-12. Ubľa bola prvá s kalovým čerpadlom a Bela nad Cirochov bola zase s PS-12 prvá. Naše družstvo získalo tretie miesto. V mesiaci JÚL sme zaznamenali dva lesné požiare pri vypaľovaní suchého porastu. Prvý požiar sa stal 11.júla 2009 o 10,15 hodín v lokalite Lúčky pri včelích úľoch, kde pri založení ohňa na súkromnom pozemku sa požiar rozšíril a začala horieť sucha tráva. V čas spozorovania a následkom rýchleho zásahu dobrovoľných hasičov obyvateľov z obce sa tento požiar nerozšíril do lesa a bol včas uhasený. Privolaný profesionálny hasiči prišli o niekoľko minút, ale zasahovať už nemuseli. Druhy požiar sa stal v ten istý deň okolo 17,30 hodín na začiatku obce zo smeru Ulica pri rodinnom dome pána Milana Varchoľaka. Požiar bol založený pravdepodobne úmyselne. Znovu tam zasahovali naši hasiči a rýchlo to všetko uhasili, aby sa nerozšíril na rodiny dom a telefóny stfp po ktorom vedie telefón a iné káble. Boli uchránené veľké hodnoty čo sa tiká prvého aj druhého požiaru. Aj tu môžeme povedať, že dobrovoľný hasiči si plnia svoje povinnosti a rýchlo konajú. Dňa 26.9.2009 v sobotu sme pripravili taktické cvičenie v oblasti Stariny pod hrádzou. Cvičenie bolo zamerané na precvičenie vodnej steny. Taktického cvičenia sa zúčastnilo 26 hasičov. Cvičenie bolo prehodnotené ako veľmi dobre a hasiči sú pripravené na zdolávanie požiarov ako v hasení obytných domov aj lesných požiarov. Koncom septembra a začiatkom októbra sme zazimovali požiarnu techniku. Za celý výcvikový rok 2009 hasiči odpracovali 102 hodín či už pri opravef-^SS^8u>cv / technike; ""upratovaní a ďalších úloh, ktoré sme si dali v roku 2009.

 

Rozpočet za rok 2009.

- úrazové poistenie - 3,- euro

- cestovné náhrady - schval.100,-e , -skutoč.93,60 euro, plnenie 93,60 %

- elek. energia - schva.299,-euro-skutočnosť 298,87 euro, plnenie 99,96 %

- energia- plyn - schva.498,-euro-upraveny 1120,-e-skut.762,50 e,pl.76,25 %

- vodné-stočné-schva.66,-euro-úprav.70,43euro,skut.26,36eu.pln.33,27 %

- všeobecný mater.schv.398,-e,upr.708,-eu,skut.705,85eu.pln.99,70 %

- palivo-maziva,oleje-schv.322,-eu.upr.322,-euro,skuto.73,65eu.pl.22 %

- budovy priest. a objek.schv.332,-eu.úpr.332,-eu.plnenie O %

- konkurzy a súťaže-schv.199,-eu,úpr.199,-eu.skut.137,16eu.plne.68,92 %

- odmena na zákla.dohôd-schv.398,-eu.úpr.398,-eu.skut.398,-eu.pln.100 %

-členské príspevky-schva.33,-eu.úpra.47,-eu.skut.47,-eu.plnenie 100 %

Spolu:

Bežný rozpočet schválený - 2 655,-euro,upravený na 3 608,43 euro, skutočný

2 545,52 euro, čo je od schváleného rozpočtu o 109,48 euro menej.

Na rok 2010 bol pre požiarnu ochranu schválený predbežný rozpočet v objeme

1 850,- euro.

Do ďalšieho roka Vám želám veľa úspechov bez požiarov a živelných pohrôm.

 

V Stakčíne 6.3.2010                                                        za výbor DHZ František Kočan

 

DOBROVOĽNÝ

POŽlARNÝ ZBOR

06761 Stakčín

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------