Informácie o nás

Svätý Florián - patrón všetkých hasičov

                                                                                                     

     

      Svätý Florián je ochranca pred

     ohňom, vodou a vojnou. Preto je od

     nepamäti patrónom všetkých

    hasičov. Okrem toho však chráni aj

     kominárov, murárov a staviteľov mostov.

Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Sviatok sv. Floriána slávime 4.mája ( Deň hasičov a záchranárov).

Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

 

Čo je Dobrovoľný Hasičský Zbor?

    DHZ je základným a výkonným

    článkom organizačnej štruktúry DPO SR.

    Svoju činnosť rozvíja v súlade so         Stanovami DPO SR

    a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

   Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.

     

    DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

 

Zloženie výboru DHZ:

  • Predseda                               František Kočan

  • Podpredseda - veliteľ            František Galanda

  • Podpredseda - prevencie     Jozef Mandzak

  • Tajomník                               Martin Savkuľak

  • Pokladník                              Miroslava Gašparová

  • Referent mládeže                  Maroš Motyľ

  • Strojník                                  Emil Dubjak

 
 
 
 

     Hasičské desatoro

     by mal poznať každý hasič.

      Tvorí základnú ideu poslania dobrovoľného hasiča.

 
 
 
 

1.
 Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
2.
Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
3.
Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4.
Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5.
Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6.
Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
7.
Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8.
Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9.
Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10.
Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

 
 
 

Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom .
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom
život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen

 

 

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.