Stanovy DHZ 2014 (Návrh)

23.01.2014 14:21

S T A N O V Y

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Bratislava

 

PREAMBULA

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

 

HLAVA I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1.

Právna forma, sídlo a znak DPO SR

 

1. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

2. DPO SR má štatút nezávislej právnickej osoby, budovanej na demokratických princípoch.

3. Sídlom DPO SR je hlavné mesto SR - Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava.

4. Pôsobnosť DPO SR sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

 

 
  https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6ZnPN5fELip_T3h0kso1P8-HE3pFqow3KTVcIlSJc5FfuY-vGIw

5. Znak pozostáva z oválu, lemovaného hasičskou hadicou a prúdnicou. V strede oválu je umiestnený farebný znak Slovenskej republiky. Ovál leží na prekrížených hasičských sekerkách a hákovom rebríku, ktoré prekrýva. Ovál má slabo hnedý nádych. Je prichytený k hákovému rebríku lanom na spodnej cez hadicu a cez prúdnicu na hornej časti. Rukoväte sekeriek a hákový rebrík sú hnedej farby, sekerky, lano a prúdnica sú bielej farby (viď obrázok) .

 

 

6. Na účely právneho poriadku je:

a) dobrovoľný hasič – člen DPO SR,

b) hasič – príslušník, zamestnanec, člen hasičskej jednotky podľa osobitného zákona1) v určitom zamestnaneckom pomere k zriaďovateľovi hasičskej jednotky.

 

Článok 2.

Cieľ a úlohy DPO SR

1. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. 

Tento cieľ zabezpečuje DPO SR plnením úloh v oblastiach:

a) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi,

b) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

c) metodického a odborného riadenia činnosti hasičských jednotiek obce, 

d) finančnej podpory, kontroly účelnosti využitia podpory a preverovania činnosti hasičských jednotiek obce,

e) zásahovej činnosti členov DPO SR menovaných za členov hasičskej jednotky obce,

f) civilnej ochrany obyvateľstva,

g) dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,

h) výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi,

i) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,

j) organizácie športovej činnosti a súťaží zameranej na ochranu pred požiarmi,

k) zachovaní a zveľaďovaní historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi

l) cezhraničnej spolupráce.

m) tvorby, ochrany, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia.

 

2. Vláda Slovenskej republiky (ďalej len vláda), ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú s DPO SR najmä pri1)

a) spracúvaní návrhov predpisov o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s činnosťou hasičských jednotiek obce, preventivárov požiarnej ochrany obcí a kontrolných skupín obcí,
b) určovaní zamerania, zabezpečovaní a vykonávaní preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti,
c) zabezpečovaní odbornej prípravy veliteľov hasičských jednotiek obce,
d) zabezpečovaní výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi.
 

3. Obce spolupracujú s DPO SR najmä pri 1)
a) zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov, členov hasičskej jednotky obce a členov kontrolných skupín obce,
b) zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti hasičskej jednotky obce a pri údržbe jej materiálno-technického vybavenia,
c) vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti obecného hasičského zboru,
d) rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov hasičskej jednotky obce prostredníctvom taktických cvičení a previerok fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti,
e) zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia hasičskej jednotky obce,
f) výbere odborne spôsobilých osôb do funkcie veliteľa hasičskej jednotky obce a preventivárov požiarnej ochrany obce,
g) plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
 

4. DPO SR zabezpečuje plnenie úloh podľa odseku 1 prostredníctvom svojich zamestnancov a dobrovoľných hasičov. 

 

 

HLAVA II.

ČLENSTVO V DPO SR

 

Článok 3.

Vznik členstva

 

 1. Členstvo v DPO SR je dobrovoľné.
 2. Členom môže byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s cieľom a úlohami DPO SR a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto stanovách.
 3. Členom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku.
 4. Potvrdením o členstve je členský preukaz DPO SR.
 5. Členov DPO SR delíme na riadnych a mimoriadnych.

6.  Riadni členovia DPO SR sa podľa veku rozdeľujú na:

 • od 15 do 18 rokov – hasičský dorast,
 • nad 18 rokov – dospelí.

7. Mimoriadni členovia sú: podporujúci, kolektívni a čestní.

8. Členstvo v DPO SR od veku 15 až 18 rokov je podmienené písomným súhlasom zákonného zástupcu.

9. Členstvo fyzickej osoby vzniká:

a) registráciou písomnej, vlastnoručne podpísanej prihlášky predsedom Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ), schválenej výborom DHZ a členskou schôdzou DHZ. Registrácia sa vykoná ku dňu podania prihlášky. Ak uchádzač o členstvo nespĺňa podmienky ustanovené týmito stanovami, registrácia sa nevykoná,

b) udelením čestného členstva.

10. Riadne členstvo fyzickej osoby je možné obvykle len v jednom DHZ. Súbežné členstvo, z dôvodu zvyšovania vzdelávania, v DHZ pôsobiacich pri vzdelávacích inštitúciách (školy, univerzity), je možné len pri zachovaní pôvodnej registrácie v rámci DPO SR. Potvrdenie o súbežnom členstve sa vyznačí v členskom preukaze.

11. Podporujúci člen nevykonáva aktívnu činnosť v DPO SR, ale materiálne a finančne podporuje činnosť DPO SR. Na rozhodovaní sa podieľa s hlasom poradným.

12. Kolektívny člen je právnická osoba, ktorej vzťah k DPO SR je vymedzený zmluvou. Členstvo členov takejto právnickej osoby nie je viazané na členstvo v DPO SR (záchranné a hasičské brigády a združenia fyzických a právnických osôb a občianske združenia). Kolektívny člen má práva a povinnosti vyplývajúce z príslušnej zmluvy, a pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, je oprávnený zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu všetkých rokovaní, ktorých sa môže zúčastniť riadny člen DPO SR; pritom má hlas poradný.

13. Členstvo kolektívneho člena - právnickej osoby vzniká dňom  účinnosti príslušnej zmluvy ak nie je v zmluve uvedené inak. Kolektívne členstvo zaniká dňom vyplývajúcim zo zmluvy.

14. Čestný člen je fyzická osoba, ktorá nie je, nebola alebo nemôže byť riadnym členom, ale napriek tomu sa významnou mierou podieľa, alebo podieľala na podpore činnosti niektorého zo základných alebo riadiacich článkov organizačnej štruktúry DPO SR. Čestné členstvo udeľuje výročná členská schôdza na základe odporúčania výboru DHZ alebo organizačný článok DPO SR na návrh orgánu organizačnej štruktúry DPO SR.

 

Článok 4.

Práva a povinnosti člena

 

1. Člen má právo:

 1. zvoliť si DHZ, v ktorom bude pracovať, možnosť na základe svojho rozhodnutia z neho vystúpiť, prípadne sa preregistrovať do iného DHZ,
 2. podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti DPO SR vymedzenej týmito stanovami,
 3. vo svojom DHZ hlasovať, slobodne prejavovať svoje názory na činnosť DPO SR, predkladať návrhy, požiadavky a sťažnosti na všetky orgány a žiadať odpoveď,
 4. voliť a byť volený do funkcií v DPO SR po dovŕšení 18 rokov veku,
 5. nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti a vyznamenania,
 6. odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DPO SR,
 7. na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov v súlade so zákonom o prístupe k informáciám,
 8. počas zvyšovania vzdelania a kvalifikácie súbežne pôsobiť v DHZ (školskej, univerzitnej) zriadenej pri vzdelávacej inštitúcii so všetkými právami a povinnosťami, vyplývajúcimi z členstva v DHZ.

 

2. Člen má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti,
 2. podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci DPO SR,
 3. rešpektovať rozhodnutia orgánov DPO SR a uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie,

ak sú v súlade s právnymi predpismi a stanovami,

 1. zaplatiť členské príspevky do 31.marca príslušného roka, 
 2. oznámiť výboru DHZ rozhodnutie vystúpiť z DHZ, prípadne oznámiť preregistrovanie sa do iného DHZ,
 3. chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

 

Článok 5.

Zánik členstva

 

1. Členstvo v DPO SR zaniká:

 1. vystúpením z DPO SR,
 2. úmrtím fyzickej osoby,
 3. zánikom kolektívneho člena – právnickej osoby,
 4. ukončením alebo vypovedaním zmluvy s kolektívnym členom – právnickou osobou,
 5. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 6. vylúčením,
 7. odobratím čestného členstva,
 8. zánikom DPO SR.

 

2. Rozhodnutie o vystúpení z DPO SR člen písomne oznámi DHZ, v ktorom je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.

 

 

3. Vylúčiť člena z DPO SR možno vtedy, ak:

 1. člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,
 2. zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

 

 

4. O vyškrtnutí a vylúčení člena z DPO SR rozhoduje, na návrh výboru DHZ, členská schôdza DHZ, v ktorom je člen registrovaný. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa člen môže odvolať na vyššie orgány DPO SR. Rozhodnutie Snemu DPO SR je v rámci DPO SR konečné.

 

5. Čestné členstvo možno odobrať v prípade, ak jeho držiteľ:

 1. zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
 2. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

 

6. Ak bol člen vylúčený z DPO SR, môže po pominutí dôvodov, pre ktoré bolo členstvo zrušené, požiadať o znovuprijatie do DPO SR.

 

 

Článok 6.

Vyznamenania  a čestné tituly

 

1. Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu DPO SR možno členom a kolektívom DPO SR udeliť vyznamenania a čestné tituly. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh, spôsob udeľovania a odnímania vyznamenaní a čestných titulov upravuje osobitný predpis.

2. Ak sa vyznamenaný člen DPO SR alebo nositeľ vyznamenania a čestného titulu dopustí činu, ktorý hrubo poruší Stanovy DPO SR alebo zákonnosť, orgán DPO SR, ktorý vyznamenanie, čestný titul udelil, môže rozhodnúť o jeho odňatí.

 

 

HLAVA III.

ORGÁNY A ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY DPO SR

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

 

Článok 7.

Všeobecné ustanovenia

 

1. DPO SR je organizovaná na územnom princípe.

2. DPO SR vytvára ústredné orgány DPO SR  s celoštátnou pôsobnosťou a organizačné jednotky s teritoriálnym, územným pôsobením.

 

Článok 8.

Ústredné orgány DPO SR

 

Ústredné orgány DPO SR sa rozdeľujú na:

 1. najvyššie orgány
 • Republikové valné zhromaždenie DPO SR
 • Snem DPO SR
 1. výkonný orgán
 • Prezídium DPO SR
 1. štatutárne orgány
 • Prezident DPO SR
 • Generálny sekretár DPO SR
 1. kontrolný orgán
 • Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR


 

 

Článok 9.

Republikové valné zhromaždenie DPO SR

 

 

1. Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie DPO SR (ďalej len RVZ DPO SR ).

2. RVZ DPO SR sa schádza spravidla 1-krát za 5 rokov. Zvoláva ho snem. Rokovania RVZ DPO SR sa zúčastňujú delegáti ÚzO DPO SR, zvolení VZ ÚzO DPO podľa osobitného kľúča, ktorý určuje snem.

3. RVZ DPO SR

 1. volí prezidenta,
 2. volí generálneho sekretára,
 3. schvaľuje členov prezídia,
 4. potvrdzujem členov snemu,
 5. potvrdzuje členov RKaRK DPO SR, 
 6. kooptuje, v záujme súčinnosti a koordinácie odborných otázok, za člena snemu a prezídia zástupcov MV SR - prezídia HaZZ MV SR a Úradu CO MV SR.

4. RVZ DPO SR schvaľuje program, správu o činnosti, správu RKaRK DPO SR, plán činnosti, stanovy alebo zmeny v stanovách a symboliku.

5. RVZ DPO SR rozhoduje o zániku DPO SR zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

 

Článok 10.

Snem DPO SR

 

1. Snem DPO SR (ďalej len snem)  je najvyšším orgánom DPO SR medzi dvoma RVZ DPO SR.

2. Snem sa schádza najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho prezídium. Ak prezídium nie je uznášaniaschopné, má toto právo prezident spolu s generálnym sekretárom. Snem sa zvoláva aj vtedy, ak o jeho zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov snemu s udaním dôvodu.

3. Každá ÚzO DPO SR je zastúpená v sneme prostredníctvom  svojho člena snemu, potvrdeného RVZ DPO SR. V prípade, že sa člen snemu zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zasadnutia snemu, v záujme zachovania informovanosti zabezpečí ÚzO DPO SR účasť člena ÚzV DPO SR.

4. Okrem zástupcov ÚzO DPO SR sa členmi snemu sa z titulu svojej funkcie stávajú

 1. prezident
 2. generálny sekretár,
 3. členovia prezídia,
 4. predsedovia KV DPO SR,
 5. veliteľ Odbornej školy DPO SR,
 6. kooptovaní zástupcovia MV SR.

5. Prezident je z titulu svojej funkcie predsedom snemu.

6. Prvé zasadnutie snemu po RVZ DPO SR schvaľuje z členov prezídia:

 1. viceprezidenta DPO SR,
 2. ústredného veliteľa DPO SR,
 3. predsedov republikových pomocných komisií.

7. Snem

 1. prerokúva a schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 2. prerokováva a schvaľuje rokovací a volebný poriadok DPO SR,
 3. prerokúva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty a zmeny v nich,
 4. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení (ročnú účtovnú uzávierku),
 6. schvaľuje kľúč pre voľbu delegátov na RVZ DPO SR a VZ ÚzO DPO SR, zvoláva rokovanie RVZ DPO SR, prerokúva a schvaľuje rozpočet,
 7. usmerňuje odbornú prípravu, výcvik a výchovu obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
 8. zriaďuje a ruší vlastné vzdelávacie a účelové zariadenia,
 9. schvaľuje štatút vlastného vzdelávacieho a účelového zariadenia.

8. Snem je oprávnený prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné personálne zmeny v ústredných orgánoch a pomocných komisiách. Informácie o výsledkoch rokovania zverejňujú hasičský časopis Požiarnik a internetová stránka DPO SR.

9. Snem je oprávnený

 1. odvolať prezidenta a generálneho sekretára,
 2. voliť prezidenta a generálneho sekretára na skrátené funkčné obdobie do nasledujúceho RVZ DPO SR.
 3. kooptovať nových členov do snemu, prezídia a KRaRK DPO SR,

10. Rokovania snemu sa s hlasom poradným zúčastňuje predseda RKaRK DPO SR.

 

 

Článok 11.

Prezídium DPO SR

 

 

1. Výkonným orgánom DPO SR je prezídium DPO SR (ďalej len prezídium).

2. Prezídium

 1. riadi činnosť DPO SR medzi snemami v súlade so závermi RVZ DPO SR
 2. schádza sa najmenej 4-krát v roku,
 3. zvoláva prezident a generálny sekretár. Môže byť zvolané i mimoriadne nadpolovičnou väčšina členov prezídia po udaní dôvodu,
 4. volí z členov prezídia predsedov republikových pomocných komisií,
 5. na návrh generálneho sekretára schvaľuje vedúceho sekretariátu a tajomníkov republikových pomocných komisií,
 6. deleguje z členov DPO SR  zástupcov do spoločností, ktorých je DPO SR vlastníkom.

3. Pre zabezpečenie činnosti zriaďuje a schvaľuje republikové pomocné komisie a to najmä

 1. Republikový výcvikový štáb (RVŠ),
 2. Republikovú preventívno-výchovnú komisiu (RPVK),
 3. Republikovú komisiu mládeže (RKM),
 4. prípadne ďalšie komisie podľa zváženia ich potreby.

4. Rokovania prezídia sa s hlasom poradným zúčastňuje predseda RKaRK DPO SR.

5. Funkčné obdobie prezídia končí uplynutím funkčného obdobia snemu.

 

 

Článok 12.

Prezident DPO SR

 

 

1. Prezident DPO SR (ďalej len prezident)  je štatutárnym orgánom DPO SR.

2. Prezident zastupuje DPO SR navonok. Tým nie sú dotknuté právomoci generálneho sekretára ako štatutárneho orgánu.

3.  Prezident:

 1. navrhuje z členov prezídia viceprezidenta DPO SR.,
 2. je nadriadeným generálnemu sekretárovi DPO SR,
 3. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov prezídia pre jednotlivé odborné úseky činnosti,
 4. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 5. zo svojej činnosti sa zodpovedá snemu a RVZ DPO SR.

4. Ak prezident nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 30 dní, zastupuje ho v plnom rozsahu viceprezident.

5. Zastupovanie a opätovné prevzatie právomocí prezidentom sa musí zverejniť v hasičskom časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

6. Prezidenta volí RVZ DPO SR alebo snem.   

7. Funkčné obdobie prezidenta skončí zvolením nového prezidenta.

8. Prezidenta môže z funkcie odvolať snem z dôvodu:

 1. neplnenia funkcie prezidenta,
 2. zániku členstva v DPO SR.

9. Funkcia prezidenta je nezlučiteľná s funkciou viceprezidenta DPO SR, generálneho sekretára, predsedu a člena KV DPO SR, predsedu a člena ÚzV DPO SR, predsedu a člena RKaRK DPO SR. V prípade úspešného zvolenia za prezidenta musí z uvedených funkcií odstúpiť.

10. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene DPO SR samostatne.

 

Článok 13.

Generálny sekretár DPO SR

 

1. Generálny sekretár  DPO SR (ďalej len generálny sekretár) je štatutárnym orgánom DPO SR v pracovnoprávnych vzťahoch, vo veciach týkajúcich sa konania pred súdmi a orgánmi verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), ako aj vo veciach bežnej výkonnej a hospodárskej činnosti DPO SR.

2. Ak generálny sekretár nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 30 dní, zastupuje ho v plnom rozsahu vedúci Sekretariátu DPO SR.

3. Zastupovanie a opätovné prevzatie právomocí generálnym sekretárom sa musí zverejniť v hasičskom časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

4. Generálneho sekretára volí RVZ DPO SR alebo snem. 

5. Funkčné obdobie generálneho sekretára skončí zvolením nového generálneho sekretára.

6. Generálneho sekretára môže z funkcie odvolať snem z dôvodu:

 • neplnenia funkcie generálneho sekretára,
 • zánikom členstva v DPO SR.

7. Generálny sekretár je zamestnancom DPO SR.

9. Pracovný pomer s generálnym sekretárom uzatvára prezident.

10. Generálny sekretár

 1. po organizačnej stránke zabezpečuje činnosť prezidenta, prezídia, RKaRK DPO SR, republikových pomocných komisií, snemu a RVZ DPO SR
 2. zabezpečuje spoluprácu s fyzickými a právnickými osobami, občianskymi združeniami a inými organizáciami, zodpovedá príslušným inštitúciám za správnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých týmito inštitúciami,
 3. pripravuje návrh rozpočtu DPO SR a predkladá ho na schválenie prezídiu,
 4. predkladá prezídiu a snemu aj ďalšie materiály týkajúce sa zásadných otázok činnosti DPO SR,
 5. riadi činnosť vedúceho sekretariátu a Sekretariátu DPO SR,
 6. navrhuje tajomníkov republikových pomocných komisií,
 7. metodicky usmerňuje činnosť riaditeľov ÚzO DPO SR a tajomníkov KV DPO SR vo veciach patriacich do jeho kompetencií,
 8. je hmotne spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 9. zo svojej činnosti sa zodpovedá prezidentovi, prezídiu, snemu a RVZ DPO SR.

11. Generálny sekretár, z dôvodu konfliktu záujmov, nemôže zastávať funkciu prezidenta, viceprezidenta, člena RKaRK DPO SR , predsedu pomocnej republikovej komisie, predsedu KV DPO SR, ÚzV DPO SR, vedúceho sekretariátu a riaditeľa ÚzV. V prípade úspešného zvolenia do funkcie musí z uvedených funkcií odstúpiť.

12. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene DPO SR samostatne.

 

 

Článok 14.

Viceprezident DPO SR

 

1. Snem na návrh prezidenta schvaľuje viceprezidenta DPO SR (ďalej len viceprezident).

2. Funkčné obdobie viceprezidenta skončí zvolením nového viceprezidenta.

3. Viceprezidenta môže z funkcie odvolať snem z dôvodu:

 1. neplnenia funkcie viceprezidenta,
 2. zániku členstva v DPO SR.

4. Viceprezident zastupuje prezidenta, ak prezident nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 30 dní a v období, ak došlo k odvolaniu prezidenta z funkcie snemom.

5. Zastupovanie prezidenta trvá do jeho opätovného prevzatia právomocí alebo voľby nového prezidenta DPO SR.  

6. Funkcia viceprezidenta je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, generálneho sekretára a člena RKaRK DPO SR.

 

 

Článok 15.

Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR 

 

 

1. Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR (ďalej len RKaRK DPO SR) je kontrolným orgánom DPO SR, ktorý za svoju činnosť zodpovedá RVZ DPO SR a snemu.

2. RKaRK DPO SR sa schádza spravidla 4-krát v roku a zvoláva ju predseda RKaRK DPO SR v spolupráci s generálnym sekretárom (môže byť zvolaná i mimoriadne).

3. RKaRK DPO SR kontroluje

 1. hospodárenie v DPO SR, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 2. dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a plnenie uznesení.

4. Stanoviská RKaRK DPO SR sú pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním.

5. Členmi RKaRK DPO SR sú členovia DPO SR navrhnutí KV DPO SR a potvrdení RVZ DPO SR.

6. Predsedu a podpredsedu RKaRK DPO SR volia a odvolávajú členovia RKaRK DPO SR.

7. Činnosť RKaRK DPO SR  sa riadi osobitným predpisom pre kontrolnú  činnosť.

8. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch DPO SR.

 

 

Článok 16.

Republikové pomocné komisie

 

1. Republikové pomocné komisie sú Republikový výcvikový štáb (RVŠ), Republikovú preventívno-výchovnú komisiu (RPVK), Republikovú komisiu mládeže (RKM), prípadne ďalšie komisie podľa potreby.

2. Personálne obsadenie republikových pomocných komisií vzniká na základe odbornosti na návrh KV DPO SR.

3. Zloženie republikových pomocných komisií schvaľuje prezídium.

4. Predsedom republikovej pomocnej komisie je člen prezídia.

5. Tajomníkom komisie je zamestnanec DPO SR, ktorého navrhuje generálny sekretár a schvaľuje prezídium.

 

Článok 17.

Sekretariát DPO SR

 

1. Sekretariát DPO SR  (ďalej len sekretariát) je odborné a výkonné pracovisko DPO SR s nevyhnutným počtom odborných zamestnancov, ktorý zriaďuje DPO SR. Riadi ho generálny sekretár prostredníctvom vedúceho Sekretariátu DPO SR (ďalej len vedúci sekretariátu).

2. Vedúci sekretariátu je ustanovená funkcia, ktorú schvaľuje na návrh generálneho sekretára prezídium.

3. Vedúci sekretariátu zastupuje generálneho sekretára, ak generálny sekretár nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 30 dní a v období, ak došlo k odvolaniu generálneho sekretára z funkcie snemom.

4. Vedúci sekretariátu zastupuje generálneho sekretára v plnom rozsahu.

5. Vo vzťahu k zamestnancom je sekretariát metodickým a kontrolným centrom.

6. Sekretariát vykonáva odborné, ekonomické, hospodársko-technické, prevádzkové, evidenčné a právne činnosti súvisiace so zabezpečením úloh DPO SR.

7. Sekretariát podľa pokynov generálneho sekretára plní úlohy, ktoré podľa stanov a ďalších vnútorných predpisov patria do pôsobnosti generálneho sekretára. Sekretariát najmä:

 1. v spolupráci s krajskými a územnými organizáciami pripravuje návrh rozpočtu DPO SR,
 2. v spolupráci s krajskými a územnými organizáciami pripravuje návrhy koncepcií, ako aj správy a informácie, ktoré generálny sekretár predkladá na rokovanie prezídia,
 3. koordinuje činnosť krajských a územných organizácií pri plnení úloh, ktoré sa týkajú DPO SR ako celku,
 4. riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť zamestnancov KO DPO SR a ÚzO DPO SR,
 5. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých pôsobnosť súvisí s poslaním

a úlohami DPO SR,

 1. hospodári s určeným majetkom DPO SR,
 2. prostredníctvom registra vedie evidenciu organizačných jednotiek a členov DPO SR.

 

Článok 18.

Odborná škola DPO SR

 

1. Odborná škola DPO SR (ďalej len OŠ DPO SR) je osobitným zariadením DPO SR. Úlohou školy je zabezpečovať vzdelávanie v rámci DPO SR formou inštruktážno  -  metodických zamestnaní a kurzov, určených pre členov a funkcionárov DPO SR. Sídlom školy je historická budova Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v Martine.

2. Spôsob činnosti, výber personálneho zabezpečenia – lektorov a ekonomické zabezpečenie činnosti OŠ DPO SR upraví osobitný predpis.

 

 

Článok 19.

Organizačné jednotky  DPO SR

 

 

1. Organizačné jednotky organizačnej štruktúry DPO SR, vo vzťahu k teritoriálnej, územnej pôsobnosti, sú:

 1. krajská organizácia DPO SR (KO DPO SR), s pôsobnosťou podľa územnosprávneho členenia SR, spravidla v teritóriu samosprávneho kraja (VÚC),
 2. územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR), s pôsobnosťou v rámci jedného, alebo viacerých okresov,
 3. dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), spravidla s pôsobnosťou pre obec.

2. Vznik a zánik organizačných jednotiek a orgánov organizačnej štruktúry DPO SR, ako aj zmeny v registrovaných údajoch eviduje Sekretariát DPO SR. O zmenách v registri informuje orgány DPO SR prostredníctvom informačných médií DPO SR.

3. Pri tvorbe a zániku organizačných jednotiek sa vychádza z princípu tvorby zdola nahor. To znamená, že DHZ vytvárajú ÚzO DPO SR, ÚzO DPO SR vytvárajú KO DPO SR a ÚzO DPO SR spolu KO DPO SR vytvárajú ústredné orgány DPO SR.

4. Organizačná jednotka DPO SR je vedená v  registri DPO SR, ktorý vedie sekretariát. Novozaložená organizačná jednotka DPO SR  vzniká dňom jej zápisu do registra.

5. Organizačná jednotka DPO SR zaniká, na základe rozhodnutia jej najvyššieho orgánu:

 1. zlúčením s inou organizačnou jednotkou po súhlase dotknutých strán (DHZ, ÚzO DPO),
 2. dobrovoľným rozpustením,
 3. v prípade bezdôvodného dlhodobého nevykazovania činnosti, rozhodnutím vyššej organizačnej jednotky.

6. Organizačná jednotka  v prípade zániku je vyškrtnutá  z registra organizačných jednotiek, vedeného sekretariátom.

7. Organizačné jednotky DPO SR, ktoré majú neobmedzenú právnu a majetkovú subjektivitu sú povinné pred ukončením svojej činnosti vysporiadať si svoje majetkovo – právne záväzky v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi DPO SR. DPO SR neručí za záväzky jednotlivých organizačných jednotiek.

8. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány. Ak uznesenie nižšieho orgánu odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom DPO SR, vyšší orgán takéto uznesenie zruší.

9. V rámci volebného, odvolacieho, schvaľovacieho a rozhodovacieho procesu platí na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry princíp nadpolovičnej väčšiny.

11. Podrobnosti o spôsobe tvorby organizačných jednotiek a ich orgánov v rámci organizačnej štruktúry DPO SR, zásadách výberu, spôsob voľby,  počtu členov, rozdelenia funkcií a spôsob rokovania vo všetkých orgánoch DPO SR upravuje osobitný predpis.

12. Financovanie činnosti organizačných jednotiek DPO SR a ich orgánov upravuje osobitný predpis.

 

Článok 20.

Krajská organizácia DPO SR

 

1. Krajská organizácia DPO SR (ďalej len KO DPO SR) je organizačnou jednotkou DPO SR, ktorá v rozsahu stanovenom stanovami vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie samostatnú zodpovednosť z týchto právnych vzťahov.

2. KO DPO SR zabezpečuje plnenie cieľa a úloh DPO SR spravidla v teritóriu samosprávneho kraja (VÚC).

3. KO DPO SR tvoria ÚzO DPO SR zaradené do tejto organizačnej jednotky. 

4. Na rokovaní RVZ  DPO SR je KO DPO SR zastúpená predsedom.

5. Predseda KV DPO SR je z titulu svoje funkcie členom snemu.

6. Z radov členov KV DPO SR je volený člen prezídia za KO DPO SR.

 

Článok 21.

Orgány Krajskej organizácie DPO SR

 

Orgány KO DPO SR sú:

 1. Krajský výbor DPO SR (ďalej len KV),
 2. Predseda KV DPO SR (ďalej len predseda KV),

 

Článok 22.

Krajský výbor DPO SR

 

1. KV DPO SR je výkonným orgánom KO DPO SR (ďalej len KV). Je nadriadeným orgánom v rámci organizačnej štruktúry DPO SR ÚzV DPO SR.

2. Sídlom KV DPO SR je spravidla sídlo samosprávneho kraja (VÚC).  

3. KV DPO SR tvoria členovia zvolení na VZ ÚzO DPO SR a tajomník KV DPO SR.

4. Tajomník KV DPO SR je spravidla riaditeľ ÚzV DPO v sídle kraja s hlasom poradným.

5. Z členov KV DPO SR jeho členovia volia

 1. predsedu,
 2. podpredsedu,
 3. zástupcu do prezídia -  člena prezídia. 

6. KV DPO SR navrhuje

 1. zástupcov KO DPO SR do republikových pomocných komisií, ktorými sú spravidla členovia KV DPO SR.
 2. revízora do RKaRK DPO SR.

7. Na odvolanie predsedu KV DPO SR potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov KV DPO SR. Odvolaný predseda KV DPO stráca mandát v sneme, ak ho získal z titulu funkcie predsedu KV DPO SR.

8. Člen KV DPO SR môže byť odvolaný ÚzO DPO SR na základe odporúčania nadpolovičnej väčšiny členov KV DPO SR. V prípade straty volebného mandátu člena KV DPO SR je do KV DPO SR kooptovaný kandidát, zvolený príslušnou ÚzO DPO SR.

9. KV DPO SR sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát v roku. Voči ÚzV DPO SR má koordinačnú funkciu a kontrolnú funkciu vo veciach plnenia uznesení vyšších orgánov DPO SR.

10. K základným kompetenciám KV DPO SR patria:

 1. zastupovanie záujmov DPO SR pri rokovaniach s orgánmi VÚC,
 2. spolupráca s KR HaZZ,
 3. koordinácia činnosti ÚzV DPO SR v kraji.

11. Členovia KV DPO SR sa môžu zúčastniť na zasadnutiach orgánov ÚzV DPO SR v rámci KO DPO SR.

13. Financovanie činnosti KV DPO SR upravuje osobitný predpis.

14. KV DPO SR navonok zastupuje a v jeho mene koná predseda a podpredseda.

 

Článok 23.

Predseda KV DPO SR

 

1. Predseda KV DPO SR(ďalej len predseda KV)  je štatutárnym orgánom  KV DPO SR v rozsahu  vymedzenom  osobitným predpisom.

2. Z titulu svojej funkcie je členom snemu.

3. Predseda KV je volený a odvolávaný členmi KV DPO SR, spravidla na obdobie 5 rokov.

4. Odvolaný predseda KV stráca mandát v sneme, ak ho získal z titulu funkcie predsedu KV DPO SR.

5. Novozvolený predseda KV je kooptovaný do snemu.

6. Funkcia predsedu KV je nezlučiteľná s funkciou člena RKaRK DPO SR a člena KaRK ÚzV DPO SR.

7.  Predseda KV:

 1. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov KV,
 2. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 3. zo svojej činnosti sa zodpovedá KV.

8. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene KV DPO SR samostatne.

 

 

Článok 24.

Tajomník KV DPO SR

 

1. Tajomník KV DPO ( ďalej len tajomník) je zamestnancom DPO SR.

2. Tajomník je hmotne zodpovedný za zverený majetok a za hospodárenie s finančnými prostriedkami

KO DPO SR.

3. Funkcia tajomníka sa obsadzuje na základe návrhu KV DPO SR z radov riaditeľov ÚzO DPO SR.

4. Tajomník zabezpečuje po organizačnej stránke činnosť KV DPO SR.

5. Funkcia tajomníka je nezlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu KV DPO SR.

6. Tajomník vedie register členov a DHZ v rámci KO DPO SR. Pripravuje za KV DPO SR podklady pre register DPO SR, vedený sekretariátom.

 

Článok 25.

Územná organizácia DPO SR

 

1. Územná organizácia DPO SR (ďalej len ÚzO DPO SR) je organizačnou jednotkou DPO SR, ktorá v rozsahu stanovenom stanovami vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie samostatnú zodpovednosť z týchto právnych vzťahov.

2. ÚzO DPO SR zabezpečuje plnenie cieľa a úloh DPO SR v rámci jedného, alebo viacerých okresov.

3. ÚzO DPO SR vytvárajú a tvoria DHZ zaradené do tohto organizačného článku.

4. ÚzO DPO SR môže byť rozdelená na okrsky.

5. Okrsok je časť územnej organizácie, s pôsobnosťou pre niekoľko DHZ, ktorý vznikol na základe historických tradícií alebo zabezpečenia optimálneho riadenia činnosti časti ÚzO DPO SR. Okrsok nie je samostatnou organizačnou jednotkou DPO SR. Okrsok nemá právnu subjektivitu.

6. ÚzO DPO SR plní úlohy prostredníctvom zamestnancov DPO SR, volených zástupcov jednotlivých orgánov ÚzO DPO SR a členov DPO SR, registrovaných v DHZ.

7. Súčasťou ÚzO DPO SR môže byť aj kolektívny člen, priradený na základe zmluvy medzi DPO SR a kolektívnym členom DPO SR do ÚzO DPO SR podľa teritória pôsobenia.

8. ÚzO DPO SR na rokovaní RVZ DPO SR je zastúpená delegátom, alebo delegátmi RVZ DPO SR.

9. ÚzO DPO SR v sneme je zastúpená členom snemu.

 

Článok 26.

Orgány Územnej organizácie DPO SR

 

Orgány Územnej organizácie  DPO SR  sú:

 1. Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR (ďalej len VZ ÚzO DPO SR),
 2. Plénum Územnej organizácie DPO SR (ďalej len plénum),
 3. Územný výbor DPO SR (ďalej len ÚzV),
 4. Predseda ÚzV DPO SR (ďalej len predseda ÚzV),
 5. Riaditeľ ÚzV DPO SR (ďalej len riaditeľ),
 6. Kontrolná a revízna komisia Územnej organizácie DPO SR (ďalej len KaRK ÚzO DPO SR).

 

 

 

 

Článok 27.

Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR

 

1. Najvyšším orgánom ÚzO DPO SR je Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR (ďalej len VZ ÚzO DPO SR). Koná sa 1-krát za 5 rokov. VZ ÚzO DPO SR môže byť zvolané i mimoriadne, ak o to požiada nadpolovičná väčšina DHZ s udaním dôvodu. VZ ÚzO DPO SR zvoláva plénum. V prípade jeho nefunkčnosti môže VZ ÚzO DPO SR zvolať územný výbor.

2. Na VZ ÚzO DPO SR je zastúpený každý DHZ pôsobiaci v ÚzO DPO SR minimálne jedným delegátom.

3. Počet delegátov za DHZ na VZ ÚzO DPO SR sa určuje podľa kľúča, ktorý stanovuje snem.

4. VZ ÚzO DPO SR volí

 1. plénum,
 2. územný výbor,
 3. predsedu územného výboru,
 4. KaRK ÚzO DPO SR,
 5. zástupcu v sneme,
 6. delegáta alebo delegátov na RVZ DPO SR,
 7. zástupcu do KV DPO SR,
 1. VZ ÚzO DPO SR  navrhuje KV DPO SR kandidáta za člena do  RKaRK DPO SR.

6. Na zabezpečenie činnosti potvrdzuje do pléna a územného výboru zamestnanca DPO SR – riaditeľa  ÚzV DPO SR. V záujme spolupráce a koordinácie odborných otázok zaraďuje do územného výboru aj zástupcu Hasičského a záchranného zboru.

7. VZ ÚzO DPO SR schvaľuje správu o činnosti, hlavné úlohy ÚzO DPO SR a správu KaRK ÚzO DPO SR.

8. Volebné obdobie členov všetkých orgánov ÚzO DPO SR je spravidla 5 rokov.

 

Článok 28.

Plénum Územnej organizácie DPO SR

 

1. Plénum najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VZ ÚzO DPO SR (ďalej len plénum). Schádza sa najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho územný výbor.

2. Predsedom pléna je s titulu svojej funkcie predseda územného výboru.

3. Volí a odvoláva

 1. členov pléna,
 2. členov územného výboru ,
 3. predsedu územného výboru,
 4. riaditeľa ,
 5. predsedov a členov pomocných komisií,
 6. KaRK ÚzO DPO SR,
 7. zástupcu v sneme,
 8. zástupcu do KV DPO SR.

4. Na návrh predsedu územného výboru  z členov územného výboru  potvrdzuje podpredsedu.

5. Plénum je oprávnené prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné personálne zmeny.

6. V prípade potreby,  na návrh územného výboru , zriaďuje okrsky.

7. Predseda KRaRK ÚzO DPO SR sa zúčastňuje rokovania pléna s hlasom poradným.

 

 

Článok 29.

Územný výbor DPO SR

 

1. Činnosť medzi dvoma plénami riadi územný výbor DPO SR (ďalej len územný výbor) v súlade so závermi VZ ÚzO DPO SR.

2. Schádza sa najmenej 4-krát v roku.

3. Zvoláva ho predseda ÚzV  a riaditeľ. Môže byť zvolaný i mimoriadne, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov.

4. Územný výbor  navonok zastupujú predseda, podpredseda a riaditeľ.

5. Riadi činnosť pomocných komisií ÚzO DPO SR (napríklad výcvikový štáb, preventívno-výchovná komisia, komisia pre prácu s mládežou atď.).

6. Navrhuje plénu zmeny v orgánoch ÚzO DPO SR.

7. Navrhuje plénu, na základe požiadavky DHZ, zriadenie, alebo zrušenie okrsku.

8. V prípade zriadenia okrskov, na návrh DHZ vykonávajúcich v nich činnosť, určuje členov okrskových aktívov a vykonáva ich hodnotenie.

9. Na návrh DHZ, po schválení plénom, kooptuje nových členov územného výboru a pomocných komisií ÚzO DPO SR.

10. Vykonáva kontrolu plnenia uznesení orgánov DPO SR v DHZ, vykonávajúcich činnosť na území ÚzO DPO SR.

11. Výsledky kontroly a hodnotenie DHZ predkladá plénu a VZ ÚzO DPO SR.

12. Rokovania územného výboru sa zúčastňuje s hlasom poradným predseda KRaRK DPO SR.

 

 

 

Článok 30.

Predseda ÚzV DPO SR

 

1. Predseda územného výboru  (ďalej len predseda ÚzV)  je volená funkcia.

2. Volí ho VZ ÚzO DPO SR alebo plénum.

3. Odvoláva ho plénum

3. Predseda územného výboru zastupuje ÚzO DPO navonok. Je štatutárnym zástupcom ÚzO DPO SR a je spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami územného výboru.

4.  Predseda ÚzV:

 1. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov ÚzV,
 2. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 3. zo svojej činnosti sa zodpovedá plénu a VZ ÚzO DPO SR,
 4. navrhuje podpredsedu ÚzV DPO SR.

5. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene ÚzV samostatne.

 

 

Článok 31.

Riaditeľ ÚzV DPO SR

 

1. Riaditeľ ÚzV DPO (ďalej len riaditeľ) je zamestnancom DPO SR na úrovni ÚzO DPO.  

2. Riaditeľ je ustanovený do funkcie po potvrdený VZ ÚzO DPO SR.

3. V prípade jeho potvrdenia plénom je ustanovený do funkcie na obdobie do nasledujúceho VZ ÚzO DPO SR.

4. Po ustanovení do funkcie sa stáva členom pléna a  územného výboru.

5. Riaditeľ je štatutárnym zástupcom ÚzO DPO, zastupuje ÚzO DPO navonok a je hmotne zodpovedný za zverený majetok a za hospodárenie s finančnými prostriedkami ÚzO DPO.

6. Riaditeľ vedie register členov a DHZ. Pripravuje podklady pre register DPO SR, vedený KV DPO SR a sekretariátom.

7. Riaditeľ, na základe poverenia generálnym sekretárom, so súhlasom ÚzO DPO SR, môže vykonávať uvedenú funkciu vo viacerých ÚzO DPO SR.

 

 

Článok 32.

Kontrolná a revízna komisia ÚzO DPO SR

 

1. Kontrolná a revízna komisia ÚzO DPO SR (ďalej len KaRK ÚzO DPO SR) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZ ÚzO DPO SR a plénu.

2. KaRK ÚzO DPO SR  kontroluje

 1. hospodárenie v DPO SR, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 2. dodržiavanie stanov,  vnútorných predpisov a plnenie uznesení.

3. KaRK  ÚzO DPO SR zo svojich členov volí predsedu.

4. Stanoviská KaRK ÚzO DPO SR sú pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním.

5. Činnosť KaRK ÚzO DPO SR sa riadi osobitným predpisom pre kontrolnú činnosť.

6. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch ÚzO DPO SR.

 

 

Článok 33.

Dobrovoľný hasičský zbor

 

1. Základnou organizačnou jednotkou DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ). Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR.

2. DHZ zabezpečuje plnenie cieľa a úloh DPO SR spravidla ma území obce.

3. DHZ môžu založiť najmenej piati občania SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

4. Založenie DHZ nahlásia na príslušnú ÚzO DPO SR (ÚzV DPO SR), ktorý pripraví podklady pre registráciu v registri vedenom Sekretariátom DPO SR.

5. DHZ môže byť bez právnej subjektivity, alebo s neobmedzenou právnou a majetkovou subjektivitou.

6. DHZ je na rokovaní VZ ÚzO DPO SR zastúpená delegátom.

7. Členovia DHZ môžu byť volení do všetkých orgánov v rámci DPO SR.

 

 

 

Článok 34.

Orgány dobrovoľného hasičského zboru

 

Orgány dobrovoľného hasičského zboru sú:

 1. Výročná členská schôdza DHZ (ďalej len VČS),
 2. Členská schôdza DHZ (ďalej len ČS),
 3. Výbor DHZ (ďalej len výbor),
 4. Predseda DHZ (ďalej len predseda), veliteľ DHZ (ďalej len veliteľ)
 5. Revízna komisia (revízor) DHZ

 

Článok 35.

Výročná členská schôdza DHZ

 

1. Najvyšším orgánom DHZ je Výročná členská schôdza DHZ (ďalej len VČS). Koná sa jedenkrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ.

2. Schvaľuje:

 1. správu výboru o činnosti a hospodárení,
 2. plán činnosti a rozpočet.

3. Raz za 5 rokov, spravidla v roku konania RVZ  DPO SR, volí výbor a to: predsedu a ďalších členov výboru, revíznu komisiu (ďalej len RK), alebo revízora, delegáta na VZ ÚzO DPO SR a podáva návrh na členov pomocných komisií v rámci ÚzO DPO SR.

4. Predseda a veliteľ sa stávajú štatutármi DHZ. Štatutárom, podľa potreby,  môže byť zvolený aj ďalší člen výboru.

5. Zmeny v orgánoch DHZ môže vykonať každá VČS DHZ a ČS DHZ, pokiaľ sú k tomu vážne dôvody.

 

Článok 36.

Členská schôdza DHZ

 

1. Členská schôdza DHZ (ďalej len ČS) je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VČS.

2. Schádza sa podľa potreby, najmenej jedenkrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ.

3. ČS DHZ  môže byť zvolaná aj na podnet nadpolovičnej väčšiny členov DHZ s udaním dôvodu.

4. Zmeny vo výbore DHZ môže vykonať každá ČS DHZ, pokiaľ sú k tomu vážne dôvody.

 

Článok 37.

Výbor DHZ

 

1. Výbor DHZ riadi činnosť DHZ medzi ČS (ďalej len výbor). Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát v roku.

2. Spolupracuje s orgánmi samosprávy (obce alebo mesta) pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo stanov DPO SR.

3. Zmeny vo výbore môže vykonať každá VČS a ČS, pokiaľ sú k tomu vážne dôvody.

4. Schvaľuje prijatie nových členov.

 

Článok 38.

Predseda DHZ, veliteľ DHZ

 

1. Predseda DHZ  je volená funkcia (ďalej len predseda). Volí ho VČS na päťročné volebné obdobie alebo ČS. V DHZ kde sa volí namiesto predsedu veliteľ DHZ, veliteľa DHZ volí VČS na päťročné volebné obdobie alebo ČS.

2. DHZ zastupuje navonok. Je štatutárnym zástupcom  DHZ a je spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami DHZ.

3.  Predseda, veliteľ:

 1. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov DHZ,
 2. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR a DHZ,
 3. zo svojej činnosti sa zodpovedá ČS DHZ.

4. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene DHZ samostatne.

 

 

Článok 39.

Revízna komisia (revízor) DHZ

 

1. Revízna komisia (revízor)  je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VČS.

2. Revízna komisia (revízor)  kontroluje

 1. hospodárenie v DHZ, upozorňuje orgány DHZ na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 2. dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

3. Stanoviská revíznej komisie (revízora)  sú pre príslušný orgán odporúčaním.

4. Činnosť revíznej komisie (revízora) sa riadi osobitným predpisom pre kontrolnú činnosť.

5. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch ÚzO DPO SR.

 

 

HLAVA IV.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok 40.

Všeobecné ustanovenia

 

1. DPO SR zabezpečuje úlohy v oblasti hospodárenia a správy majetku v súlade so zákonom

o DPO SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi DPO SR.

2. DPO SR hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje snem.

3. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary, dotácie, granty, výnosy z majetku a vlastnej činnosti.

4. Na plnenie úloh ustanovených zákonom o DPO SR využíva DPO SR svoj majetok a v súlade s príslušnými právnymi predpismi môže využívať aj majetok štátu, vyšších územných celkov a obcí, prípadne aj iných osôb (ďalej aj len „cudzí majetok“). DPO SR môže získavať prostriedky na svoju činnosť aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

5. Výročná správa DPO SR v písomnej forme je prístupná v sídle DPO SR.

 

 

 

Článok 41.

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

2.  V prípade zániku rozpustením RVZ DPO SR  ustanovuje likvidátora

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno – humánne účely.

 

HLAVA V.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 

 

 

Článok 42.

Súlad názvoslovia a predpisov

 

1. DHZ, ÚzV DPO a OV DPO, ktoré vznikli pred účinnosťou týchto stanov, považujú sa za DHZ a ÚzV DPO SR podľa týchto stanov.

2. Ak z týchto stanov nevyplýva niečo iné, orgány a organizačné jednotky DPO SR, ktoré vznikli podľa doterajších stanov alebo iných vnútorných predpisov DPO SR, účinnosťou týchto stanov zanikajú po ukončení volebného obdobia alebo konania mimoriadneho RVZ DPO SR, konanom po dni účinnosti uvedených stanov. Do tohto obdobia, kde bol použitý názov DPO sa používa názov DPO SR.

3. Kde sa vo vnútorných predpisoch DPO SR vydaných pred účinnosťou týchto stanov používa pojem:

„KV DPO“, rozumie sa tým „KV DPO SR“

„plénum ÚzV DPO, OV DPO“, rozumie sa tým „plénum ÚzO DPO SR“,

„predsedníctvo ÚzV DPO, OV DPO“, rozumie sa tým „Územný výbor DPO SR (územný výbor)“,

 

 

 

Článok 43.

Účinnosť

 

1. Novelizácia Stanov DPO SR bola vykonaná a schválená Snemom DPO SR dňa ............. v súlade s Hlavou IV, článkom 16, bodom 5.

2. Stanovy DPO SR nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.

3. Dňom registrácie strácajú platnosť Stanovy DPO SR schválené  ............. Snemom DPO SR dňa .................... .

4. Výklad Stanov DPO SR prináleží snemu. Jednotlivé ustanovenia Stanov DPO SR sú môžu byť podrobnejšie rozvedené v osobitnom predpise. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách DPO SR a iných základných predpisoch, rozhoduje snem.

 

 


1) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.